Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych w zakresie udzielania porad prawnych, reprezentacji w postępowaniu sądowym i pozasądowym, sporządzania i opiniowania umów, przygotowywania pism w postępowaniu przedsądowym i sądowym. Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

  PRAWO KARNE:
 • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym,
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym (wnioski o odroczenie wykonania kary, wnioski o warunkowe zawieszenie wykonania kary, wnioski o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, wnioski o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego)
 • reprezentacja w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia
 • reprezentacja w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego
 • odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • sprawy osób poszukiwanych listem gończym, Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA)
  PRAWO CYWILNE:
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy o zapłatę, roszczenia wynikające z umów
 • sprawy o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody górnicze
 • sprawy o zadośćuczynienie
 • sprawy o bezpodstawne wzbogacenie
 • sprawy o ochronę posiadania, ochronę własności, zasiedzenie, ustanowienie służebności
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe (sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe)
 • sprawy spadkowe (o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia z tytułu zachowku)
 • sprawy wieczystoksięgowe
  PRAWO MEDYCZNE:
 • pomoc prawna w dochodzeniu praw pacjenta przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • reprezentacja poszkodowanych zdarzeniami medycznymi w postępowaniach sądowych cywilnych i karnych
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw "błąd lekarski"
  PRAWO RODZINNE:
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o przysposobienie
 • sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o kontakty z małoletnimi dziećmi
 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o podział majątku dorobkowego
 • sprawy o zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Kancelaria świadczy również porady prawne i pomaga w sporządzaniu pism procesowych w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa sakramentalnego zawartego w Kościele Katolickim oraz w procesach o dyspensę od małżeństwa zawartego a niedopełnionego (potocznie lecz błędnie nazywanego "rozwodem kościelnym").


  PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE:
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zakładaniem i przekształcaniem spółek
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z wpisem do KRS
 • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
  PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:
 • sprawy o odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • odwołania od decyzji organów emerytalno - rentowych
 • sprawy o odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • pomoc prawna w sprawach o mobbing
  PRAWO ADMINISTRACYJNE:
 • sporządzanie odwołań od decyzji i reprezentacja przez organami administracji publicznej
 • sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych
 • reprezentacja w postępowaniu przed WSA i NSA

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem w oparciu o stopień zawiłości sprawy, nakładu pracy i wartość przedmiotu sporu. Pomocniczo wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.2013.461 j.t.)

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Grabarczyk
Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 1
Wodzisław Śląski, ul. Średnia 2

Kontakt telefoniczny: 691 920 908
Kontakt e-mail: biuro@adwokat-grabarczyk.pl
Wodzisław Śląski, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Żory, Gliwice